واحد تغلیظ ۵۰۰ تنی

500 (21)
کارخانه تغلیظ پانصد تنی

فرآیند تولید :

500 (32)

پروسه تولید

500 (5)

پروسه تولید

.

500 (46)

پروسه تولید

شمای تولید
شماتیک مراحل تولید کنسانتره

.

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید.