واحد تغلیظ ۳۰۰ تنی

vahed 300
کارخانه تغلیظ سیصد تنی

فرآیند تولید :

300 (7)

پروسه تولید

300 (5)

پروسه تولید

.

300 (9)

پروسه تولید

شمای تولید
شماتیک مراحل تولید کنسانتره

.

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید.