سهامداران

ردیفنام شرکتتعداد سهاموبسایت
۱شرکت سرمایه گذاری راهیان سهام۹۹۹/۹۹۹/۹۹۵rsico.ir
۲شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه۱scico.ir
۳شرکت مهندسی و خدماتی همگامان مس۲hamgamanmes.com
۴شرکت ارفع سازان کرمان۱arfasazan.com
۵شرکت مفتول مس چشمه۱ 

برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را ارسال کنید.